รายละเอียดข่าวสาร : บ้านปาลัส

คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
    คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 491/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-05-2562
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

คำสั่งลูกเสือสมบูรณ์.pdf


Size 3,604,876 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านปาลัส
  1 page 1 / 1
 ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน[31-05-2562]
 คำสั่ง "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"[22-05-2562]
 โรงเรียนบ้านปาลัส ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562[05-03-2562]


หน้าแรก