รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการของตำรวจภูธรภาค 9
    ตำรวจภูธรภาค กำหนดย้ายสถานที่ทำการจาก เลขที่ 1/1/1 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไป เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0 7420 0666-7 เว็บไซต์ www.police9.go.th
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

9989.pdf


Size 1,398,493 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[02-12-2563]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565[02-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[02-12-2563]
 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี [01-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา[29-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565[23-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564[23-11-2563]
 การประกวดเรียงความ "คุณธรรม 4 ประการ"[23-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564[23-11-2563]
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 2[01-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมันหวานญี่ปุ่น[27-10-2563]
 ขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย[27-10-2563]
 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[20-10-2563]
 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง[20-10-2563]
 ประชาสัมมพันธ์ การสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมสมาคมนานาชาติ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565[20-10-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2[20-10-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย[19-10-2563]
 ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม [18-10-2563]
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต[11-10-2563]
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)[07-10-2563]


หน้าแรก