รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสถานที่ทำการของตำรวจภูธรภาค 9
    ตำรวจภูธรภาค กำหนดย้ายสถานที่ทำการจาก เลขที่ 1/1/1 ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ไป เลขที่ 106 หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/โทรสาร 0 7420 0666-7 เว็บไซต์ www.police9.go.th
บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-06-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

9989.pdf


Size 1,398,493 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564[25-01-2563]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ประจำปี 2565[25-01-2563]
 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูแลุะบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2564[25-01-2563]
 การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2565[24-12-2563]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า[23-12-2563]
 ขยายระยะเวลา โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"[23-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการสอนนักเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่น ๔[21-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[21-12-2563]
 ขอเชิญครูระดับมัธยมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)[17-12-2563]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[16-12-2563]
 การประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564[13-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[02-12-2563]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565[02-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[02-12-2563]
 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี [01-12-2563]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา[29-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565[23-11-2563]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564[23-11-2563]
 การประกวดเรียงความ "คุณธรรม 4 ประการ"[23-11-2563]


หน้าแรก