รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนโยบายและแผน

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
    ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-08-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

1.ข้อมูลพื้นฐาน นร ณ วันที่ 18 กค.63.xls


Size 70,144 Bytes

2.ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายอำเภอ).xlsx


Size 310,181 Bytes

2.1ข้อมูลนักเรียนแยกรายชั้น (รายกลุ่ม รร).xlsx


Size 493,469 Bytes

3.ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก.xls


Size 156,672 Bytes

4.ข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาส.xls


Size 92,672 Bytes

5.ข้อมูลแยกตามขนาด (3 ขนาด).xls


Size 109,568 Bytes

5.1ข้อมูลแยกตามขนาด (5 ขนาด).xls


Size 116,224 Bytes

6.จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา.xlsx


Size 27,079 Bytes

7.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส.xlsx


Size 21,539 Bytes

8.จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ.xlsx


Size 25,538 Bytes

9.ข้อมูลการเดินทาง นร อยู่ห่างเกิน 3 กม.xlsx


Size 18,099 Bytes

10.ข้อมูลนักเรียนพิการ.xlsx


Size 19,721 Bytes

11.ข้อมูล นน สส เทียบเกณฑ์มาตรฐาน.xlsx


Size 33,417 Bytes

12. ข้อมูลนักเรียน จบ ป.6 (ปี 62).xlsx


Size 23,288 Bytes

13. ข้อมูลนักเรียน จบ ม.3 (ปี 62).xlsx


Size 16,737 Bytes

14. ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน.xlsx


Size 16,984 Bytes

สารสนเทศทางการศึกษา63.pdf


Size 2,817,249 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 page 1 / 1
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63[24-08-2563]


หน้าแรก