รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์
    สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิสังคม (สมส.) จัดกิจกรรม PLC ระดับเครือข่ายผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนกันยายน 2564 ด้วยโปรแกรมZOOM เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังแนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

13372.pdf


Size 2,685,540 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[20-10-2564]
 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง[20-10-2564]
 ประชาสัมมพันธ์ การสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมสมาคมนานาชาติ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565[20-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2[20-10-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย[19-10-2564]
 ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม [18-10-2564]
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต[11-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)[07-10-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก[07-10-2564]
 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย MU Safe School[07-10-2564]
 การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย[01-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book[01-10-2564]
 การรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้่ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่[22-09-2564]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้่มได้ เมื่อภัยมา"[22-09-2564]
 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564[22-09-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจความผูกพันต่อการให้บริการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2564[14-09-2564]
 หนังสือ 89 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบ E-Book[10-09-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564[10-09-2564]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิทยาศาตร์ โรงการ นวัตกรรม และความสามารถทางวิทยศาสตร์ออนไลน์ ครั้งที 2[10-09-2564]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 2[10-09-2564]


หน้าแรก