รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจความผูกพันต่อการให้บริการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2564
    ด้วย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอความร่วมมือผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการกิจกรรมที่แนบ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2564 ผ่าน QR Code ท้ายหนังสือที่แนบ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564
บันทึกข้อมูลเมื่อ 14-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

LINE_ALBUM_2021_3.9.22_๒๑๐๙๒๒.jpg


Size 1,471,088 Bytes

LINE_ALBUM_2021.9.22_๒๑๐๙๒๒.jpg


Size 1,713,831 Bytes

LINE_ALBUM_2021_0.9.22_๒๑๐๙๒๒.jpg


Size 1,667,154 Bytes

LINE_ALBUM_2021_1.9.22_๒๑๐๙๒๒.jpg


Size 1,743,348 Bytes

21.1กย.jpg


Size 548,137 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34
 แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย[24-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[24-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 20/2565[23-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 18/2565[23-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ[23-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school)ระดับต้น(รองการสมัครปี 2565)[20-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์จุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมเข้าประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565[18-05-2564]
 จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม: แผ่นดินเดียวกัน[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค[17-05-2564]
 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022[11-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 17/2565[10-05-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[09-05-2564]
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ”[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022)[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมในโรงเรียนทั่วประเทศ[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4[05-05-2564]


หน้าแรก