รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564
    ด้วย สพฐ.แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) โดยถ่ายทอดสด ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ในการนี้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงมุทิตาจิต ตามช่องทางดังกล่าว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-09-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

14810.pdf


Size 242,716 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[20-10-2564]
 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง[20-10-2564]
 ประชาสัมมพันธ์ การสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมสมาคมนานาชาติ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565[20-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2[20-10-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย[19-10-2564]
 ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม [18-10-2564]
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต[11-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)[07-10-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก[07-10-2564]
 โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย MU Safe School[07-10-2564]
 การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย[01-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2563 ในรูปแบบ E-book[01-10-2564]
 การรณรงค์ "สร้างวิถีครู" ด้วยงานเลี้่ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่[22-09-2564]
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ "เพลงครูไทยยิ้่มได้ เมื่อภัยมา"[22-09-2564]
 ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี 2564[22-09-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจความผูกพันต่อการให้บริการของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 2564[14-09-2564]
 หนังสือ 89 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบ E-Book[10-09-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564[10-09-2564]
 ขอประชาสัมพันธ์โครงการมหกรรมวิทยาศาตร์ โรงการ นวัตกรรม และความสามารถทางวิทยศาสตร์ออนไลน์ ครั้งที 2[10-09-2564]
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม เปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 2[10-09-2564]


หน้าแรก