รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย MU Safe School
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย MU Safe School จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5 เรื่อง เล่นเรื่องใหญ่ : เล่นคือชีวิตของเด็ก ในวันเสาร์ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น. ผ่านระบบ Zoom รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

โรงเรียนปลอดภัย.pdf


Size 372,804 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[02-12-2564]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565[02-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[02-12-2564]
 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี [01-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา[29-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565[23-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564[23-11-2564]
 การประกวดเรียงความ "คุณธรรม 4 ประการ"[23-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564[23-11-2564]
  ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ALTV Quiz Challenge by Thai PBS ปีที่ 2[01-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อมันหวานญี่ปุ่น[27-10-2564]
 ขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์ ระบบการเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน เรื่องยุติการรังแกภายในโรงเรียนและโซเชียลมีเดีย[27-10-2564]
 การประกวดโอท็อป จูเนียร์ (OTOP Junior Contest) 2020[20-10-2564]
 โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง[20-10-2564]
 ประชาสัมมพันธ์ การสนับสนุนทุนการเข้านำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมสมาคมนานาชาติ สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2565[20-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้นำ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent ภาครัฐ) รุ่นที่ 2[20-10-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและวินัย[19-10-2564]
 ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม [18-10-2564]
 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต[11-10-2564]
 ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)[07-10-2564]


หน้าแรก