รายละเอียดข่าวสาร : บ้านวังกว้าง

นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ ๑
     เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 นางนิยะเนตร จารงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง และนางจิรบุตร พุดซ้อนดอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกว้าง และคณะครูผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเตรียมความพร้อมและนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ ๑ สถานที่ฉีด โรงเรียนแม่ลานวิทยา ทางโรงเรียนบ้านวังกว้างให้นักเรียน อายุ ๑๒ – ๑๘ ปี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ โดยมีเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองพร้อมบัตรประชาชนยื่นแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลาน จากการติดตามของคุณครูประจำชั้น นักเรียนที่รับการฉีดวัคซีน มีอาการไข้เล็กน้อย และมีอาการปวดเมื่อยแขนบริเวณที่ฉีด ซึ่งคุณครูประจำชั้นนักเรียนมัธยมได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และแจ้งช่องทางการติดต่อกับโรงพยาบาล หากมีอาการข้างเคียง และมีนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้างบางส่วนที่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 12 – 15 ตุลาคม 2564 และฉีดวัคซีน PFIZER ครั้งที่ ๒ เข็มที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้ปกครองเล็งเห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี (กัลยดา : ปชส.ภาพ/ข่าว)
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ฉีดวัคซีน.jpg


Size 318,180 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านวังกว้าง
  1 page 1 / 1
 นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ๑๙ PFIZER ครั้งที่ ๑ [13-10-2564]


หน้าแรก