รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม
    
ด้วย ศาลากลางจังหวัดปัตตานี แจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่และยังคงทวีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีประชาชนใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ครบวันหมดอายุและบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมิได้เปลี่ยนคำนำหน้านาม ในการติดต่อขอรับบริการ หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าว ยืนยันตัวตนได้ตามปกติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ทำบัตรประชาชน.pdf


Size 598,655 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 page 1 / 31
 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)[28-01-2564]
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2564[25-01-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ประจำปี 2565[25-01-2564]
 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูแลุะบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2564[25-01-2564]
 การเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2565[24-12-2564]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควต้า[23-12-2564]
 ขยายระยะเวลา โครงการ "คนไทยไร้ E-Waste"[23-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการสอนนักเรียนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ[23-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่น ๔[21-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[21-12-2564]
 ขอเชิญครูระดับมัธยมเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้างความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)[17-12-2564]
 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา[16-12-2564]
 การประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564[13-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการออนไลน์ "ครูแนะแนวมืออาชีพ สู่นักคณิตศาสตร์ในอนาคต"[02-12-2564]
 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ.2565[02-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย[02-12-2564]
 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศษฐกิจใหม่ ของจังหวัดปัตตานี [01-12-2564]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเพื่อเผยแพร่โปรแกรมการทดสอบฯและรายงานผลสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา[29-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565[23-11-2564]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564[23-11-2564]


หน้าแรก