รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง
     สพฐ ขอความร่วมมือประชาสัมมพันธ์ โครงการเรียนภาษาจีนออนไลน์พร้อมพรีเทส (Pre-Test) ภาษาจีน HSK เสมือนจริง ของ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัทสิโนไทย เอ็ดดูเคชั้น เทคโนโลยีจำกัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-10-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

ภาษาจีน.pdf


Size 250,975 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 page 1 / 34
  ขอเชิญร่วมเป็นภาคีส่งเสริมการอ่านและช่วยประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในเครือข่ายสมัครเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 22 “สร้างวัฒนธรรมการอ่านเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Reading for Sustainable Development) Read & share อ่านแล้วบอกต่อ”[27-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”[27-05-2564]
 แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย[24-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[24-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 20/2565[23-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 18/2565[23-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ[23-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโครงการโรงเรียนอีโคสคูล(Eco-school)ระดับต้น(รองการสมัครปี 2565)[20-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรม[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์จุดติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ[19-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งทีมเข้าประกวด “ต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง” ประจำปี 2565[18-05-2564]
 จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม: แผ่นดินเดียวกัน[18-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค[17-05-2564]
 การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World RoboCup Junior 2022[11-05-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 17/2565[10-05-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[09-05-2564]
 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ “วินเซฟ”[05-05-2564]
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022)[05-05-2564]


หน้าแรก