รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C๔T) รุ่น ๔

    พร้อมนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สนใจที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือครูที่รับผิดชอบในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจสมัครและเริ่มเข้าอบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู(C๔T)รุ่น ๔ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564- 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านช่องทาง https://teacherpd.ipst.aqc.th รายละเอียดดังแนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 21-12-2564
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
20858.pdf

Size 2,999,761 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 page 1 / 35
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา[21-06-2564]
 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565[20-06-2564]
 เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"[20-06-2564]
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้่งที่ 46 พุทธศักราช 2565[16-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566[15-06-2564]
 การจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา [14-06-2564]
 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[09-06-2564]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ[07-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา[06-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6[06-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[02-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”[02-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[02-06-2564]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ของ สพป.ศรีสะเกษเขต 3[02-06-2564]
 เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา[01-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level[01-06-2564]
 ประชาสัมพันธ์งานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120[01-06-2564]
 แจ้งยกเลิกการใช้งานระบบหมอชนะ[01-06-2564]
 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 21/2565[01-06-2564]
 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[31-05-2564]


หน้าแรก