รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค

    สพฐ.ประชาสัมพันธ์สถานศึกษาในสังกัดที่สนใจ ส่งครู และบุคลากรด้านการสอนประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค ประจำปี 2565 สำหรับบุคลากรผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ใน 4 ภูมิภาค สำหรับภาคใต้คือรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meeting โดยผู้มีความประสงค์สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ที่ www.orst.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กองธรรมศาสตร์และการเมือง โทร.0 2356 0466-70 รายละเอียดดังแนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-05-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ว1028.pdf

Size 424,963 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565[28-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)[28-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา[27-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Win Win WAR OTOP Junior[27-06-2565]
 ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์โครงการ How I Care[27-06-2565]
 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[27-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา[21-06-2565]
 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565[20-06-2565]
 เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"[20-06-2565]
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้่งที่ 46 พุทธศักราช 2565[16-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566[15-06-2565]
 การจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา [14-06-2565]
 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[09-06-2565]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ[07-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา[06-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 6[06-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[02-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ “นวัตกรรมรักษ์โลก”[02-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ[02-06-2565]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ของ สพป.ศรีสะเกษเขต 3[02-06-2565]


หน้าแรก