รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์และร่วมส่งผลงานโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

    สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน สามารถนำวัตถุดิบทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปต่อยอดผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดีทัศน์(คลิปวีดีโอ)โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสิ้นสุดการรับผลงาน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 และประกาศผลการประกวดในเดือนกรกฎาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 27-05-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
8181.pdf

Size 810,305 Bytes
8181แนบ.pdf

Size 3,484,687 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 page 1 / 36
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ(The 2022 National and Internationak Conference of The National Institute of Development Administration: NIDA 2022)[04-07-2565]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540[30-06-2565]
 โครงการโพธิสัตว์น้อย “ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า” ปีการศึกษา 2565[30-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565[30-06-2565]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค (รุ่นที่ 3 ภาคใต้)[30-06-2565]
 ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565[28-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)[28-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา[27-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนส่งผลงานเข้าประกวด Win Win WAR OTOP Junior[27-06-2565]
 ขอยกเลิกการประชาสัมพันธ์โครงการ How I Care[27-06-2565]
 ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค[27-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมแบบออฟไลน์ หลักสูตรคุรุพัฒนา[21-06-2565]
 การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565[20-06-2565]
 เชิญชวนครูส่งผลงานประกวดผลงานดีเด่นด้าน Coding "CODING Achievement Awards"[20-06-2565]
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้่งที่ 46 พุทธศักราช 2565[16-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์เรื่องการยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงาน และการเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566[15-06-2565]
 การจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา [14-06-2565]
 เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565[09-06-2565]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประเภทบทความ[07-06-2565]
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา[06-06-2565]


หน้าแรก