รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 page 1 / 26
 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน[16-01-2559]
 เลื่อนการจัดหน่วยบริการทำหนังสือเดินทาง[16-01-2559]
 การจัดหน่วยบริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ[05-01-2559]
 การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์[05-01-2559]
 โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศประจำปี พ.ศ.2560[05-01-2559]
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2560[05-01-2559]
 การรับสมัครคัดเลือกครูผู้มีผลงานดีเด่น "ครูดี ศรี จชต." ประจำปี 2560[05-01-2559]
 การสมัครรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ปี 2560[29-12-2559]
 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560[29-12-2559]
 ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว[29-12-2559]
 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลป่ีใหม่ 2560[29-12-2559]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560[27-12-2559]
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการบริการวิชาการ[27-12-2559]
 โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning และ eDLTV[27-12-2559]
 โครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย"[27-12-2559]
 ข่าวจากสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี[27-12-2559]
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา 2560[27-12-2559]
 การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560 ทางออนไลน์[27-12-2559]
 การสมัครเข้ารับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมยั่งยืน[27-12-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์พิเศษหลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2559[27-12-2559]


หน้าแรก