รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 page 1 / 37
 ม.ทักษิณ สงขลา เปิดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย และอื่น ๆ[23-02-2559]
 มอ.ปัตตานี เปิดอบรม Sticker Line การออกแบบอินโพการฟฟิค [23-02-2559]
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Stiker Line[23-02-2559]
 โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School) ปี 2561[22-02-2559]
 เชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561[22-02-2559]
 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2561[15-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์การทดสอบทักษะด้านกีฬาเพื่อโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบบการศึกษา[15-02-2559]
 การประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561[14-02-2559]
 ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฏศิลป์ รุ่นที่ 4[14-02-2559]
 ขอเชิญร่วมบริจาค ข้าวสาร และสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่น ปั่น ข้าวสารเพื่อน้องดอย [14-02-2559]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวครูที่ประสบอุบัติเหตุ[14-02-2559]
 ช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย[14-02-2559]
 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540[14-02-2559]
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโครงการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาจีน ICEP [12-02-2559]
 ขอคความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบวาตภัย[08-02-2559]
 การรับบริจาค สิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่มกันหนาว เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว[08-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ[08-02-2559]
 โครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 [08-02-2559]
 โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 6 [02-02-2559]
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ภายใต้โครงการแผ่นดินเดียวกันประจำปีงบประมาณ 2561 [02-02-2559]


หน้าแรก