รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 page 1 / 38
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ต่างประเทศ[18-04-2559]
 การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561[17-04-2559]
 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ แบบออนไลน์[17-04-2559]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการพิจารณาโดยสถาบันคุรุพัฒนา[17-04-2559]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารรดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)[15-03-2559]
 ขอเชิญขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสังคมพหุวัฒนธรรมอำเภอโคกโพธิ์[13-03-2559]
 อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา[06-03-2559]
 โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา [06-03-2559]
 ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)[06-03-2559]
 ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา[06-03-2559]
 การรับสมัครสอบนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษา สาขากิจกรรมบำบัด การภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561[06-03-2559]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561[06-03-2559]
 การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษออนไลน์ รุ่นที่ 39[06-03-2559]
 การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ ครั้งที่ 8 [06-03-2559]
 ศูนย์การศึกษาพิเศษปัตตานี จัดกิจกรรมการวิ่ง - ปั่นการกุศล[06-03-2559]
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเดป็นไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561[06-03-2559]
 การประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา ตามรอยพ่อ ปี 2561[06-03-2559]
 ม.ทักษิณ สงขลา เปิดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย และอื่น ๆ[23-02-2559]
 มอ.ปัตตานี เปิดอบรม Sticker Line การออกแบบอินโพการฟฟิค [23-02-2559]
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Stiker Line[23-02-2559]


หน้าแรก