รายงานผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ปน3 ด้วยกระบวนการ3C... [ศูนย์ ITEC]  
รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรีย... [บ้านลางสาด]  
รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ... [บ้านลางสาด]
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ศาสตร์พ... [ศูนย์ ITEC]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ... [ชุมชนบ้านสะนอ]
รายงานผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นควบคู่กระบวนการฝึก 3 ขั้น ... [บ้านโคกโพธิ์]
การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง นิทานพื้นบ้านจากปลายด้ามขวาน สำหรับชั้นประถม... [ผู้ดูแลระบบ]
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรีย... [บ้านเกาะจัน]
รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผ... [ผู้ดูแลระบบ]
รายงานการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการแบ่งสรร ปันส่วน กลุ่มสาร... [บ้านดูวา]
อ่านทั้งหมด