ผลการศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 กลุ่มสาร... [บ้านควนลาแม]  
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีท... [ศูนย์ ITEC]  
แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ... [งานประชาสัมพันธ์]
เผยแพร่งานวิจัยการพัฒนาศูนย์บริหารการศึกษาด้วยเทคโนโลยีในสถานการณ์ COVID19... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ Kohchan ... [บ้านเกาะจัน]
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใชก้ลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรี... [บ้านเกาะจัน]
รายงานผลความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนในโรงเรียนสังกัด สพป.ปน3 ด้วยกระบวนการ3C... [ศูนย์ ITEC]
รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรีย... [บ้านลางสาด]
รายงานผลการใช้ชุดฝึกพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำควบกล้า สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ... [บ้านลางสาด]
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใช้ศาสตร์พ... [ศูนย์ ITEC]
อ่านทั้งหมด