การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ถิ่นนี้มีอะไร ... [ชุมชนวัดอัมพวนาราม]  
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหร... [ผู้ดูแลระบบ]  
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น... [บ้านวังกว้าง]
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่ฝึกป... [บ้านม่วงเตี้ย]
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใ... [วัดบุพนิมิต]
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพ ประกอบกระบวนกา... [ผู้ดูแลระบบ]
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดน้ำและอากาศที่ขาดไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้... [ศูนย์ ITEC]
ผลของการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งที่มีต่อความคิดรวบยอดและ... [บ้านยางแดง]
กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้เกมแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้นอนุบ... [บ้านนาค้อเหนือ]
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใ... [ต้นพิกุล]
อ่านทั้งหมด