รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดน้ำและอากาศที่ขาดไม่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้... [ศูนย์ ITEC]  
ผลของการจัดประสบการณ์กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะตามคำสั่งที่มีต่อความคิดรวบยอดและ... [บ้านยางแดง]  
กิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยใช้เกมแบบผสมผสาน ของนักเรียนชั้นอนุบ... [บ้านนาค้อเหนือ]
การพัฒนาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใ... [ต้นพิกุล]
รายงานผลการใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ควบคู่กับกิจกรรมการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ ... [ต้นพิกุล]
การพัฒนาความสามารถการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจก... [บ้านท่าเรือ]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมสร... [บ้านระแว้ง]
ผลการพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการสร้างเสริมพื้นฐานทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย โดยใช้ 4R ... [ศูนย์ ITEC]
ผลการพัฒนาทักษะทางภาษาโดยการใช้ภาพของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้... [ศูนย์ ITEC]
รายงานการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่โดยจัดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้งเป็นกลุ่ม ชั้นอนุบาลป... [บ้านบาละแต]
อ่านทั้งหมด