การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤ... [บ้านเขาวัง]  
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ กระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็... [บ้านน้ำใส]  
การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อิงลิชอีสฟ... [วัดโคกหญ้าคา]
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น... [วัดโคกหญ้าคา]
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ถิ่นนี้มีอะไร ... [ชุมชนวัดอัมพวนาราม]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหร... [ผู้ดูแลระบบ]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น... [บ้านวังกว้าง]
กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กที่ฝึกป... [บ้านม่วงเตี้ย]
การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโดยใช้กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใ... [วัดบุพนิมิต]
ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูดโดยใช้แผ่นภาพ ประกอบกระบวนกา... [ผู้ดูแลระบบ]
อ่านทั้งหมด