ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เรื่อง ... [งานประชาสัมพันธ์]  
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตสัมพันธ์ โดยใช้กระบวนการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6... [บ้านโคกขี้เหล็ก]
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำห... [วัดนาประดู่]
การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของนักเรียนชั้... [บ้านลางสาด]
การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้คำถามกระตุ้น เพื่อพัฒนาพฤ... [บ้านเขาวัง]
รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะ กระดาษ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็... [บ้านน้ำใส]
การพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อิงลิชอีสฟ... [วัดโคกหญ้าคา]
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น... [วัดโคกหญ้าคา]
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ถิ่นนี้มีอะไร ... [ชุมชนวัดอัมพวนาราม]
อ่านทั้งหมด