กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 • แนวทางการยืมเงินส่งใช้เงินยืมคูปองครู
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • มาตรฐานตำแหน่ง 38 ค.(2)
 • วิธีคิดเวลาราชการทวีคูณ ผู้เกษียณอายุราชการ
 • หลักเกณฑ์ ว 17 วิทยฐานะ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
 • ว7/2552 การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ว10/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังครู(ว19/2555)
 • เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในสถานศึกษา
 • กลุ่มนโยบายและแผน

 • คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน
 • แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ2563
 • กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
 • กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
 • มาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561
 • แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทาน แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562
 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามมาตรา 12 ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
 • คู่มือการจัดการศึกษาโดยสถานประกอบการในศูนย์การเรียน
 • คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน
 • คู่มือการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
 • คู่มือการจัดการศึกษาโดยบุคคลในศูนย์การเรียน
 • คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 • หลักเกณฑ์เงินอุดหนุนภูมิทายาท ปีงบประมาณ 2562
 • คู่มือการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล (สอบนานาชาติ)
 • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง “ปลูกป่าในใจคน...เพื่อสร้างเยาวชนนักอนุรักษ์"
 • คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 • หน่วยตรวจสอบภายใน

 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐