[ข่าวทางการเงิน] แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แบบ IC3... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสิ่งก... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพาะเห็ด... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างถังน้ำ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องสมุด... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างDLTV [กลุ่มการเงิน]
เผยแพร่แผนปรับปรุงซ่อมแซมโดมอเนกประสงค์... [กลุ่มการเงิน]
เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน 2562... [กลุ่มการเงิน]
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ประถม)... [กลุ่มการเงิน]
อุปกรณ์วิชางานเกษตร [กลุ่มการเงิน]
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ [กลุ่มการเงิน]
เครื่องมัลติมีเดีย โทรทัศน์ Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพ... [กลุ่มการเงิน]
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถมมัธยม... [กลุ่มการเงิน]
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ระดับก่อนประถม... [กลุ่มการเงิน]