[การเงิน] ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา โรงเรียนบ้านทุ่งยาว... [บ้านทุ่งยาว]