[ข่าวทางการเงิน] รายการโอนเงิน

คืนเงินประกันสัญญา [กลุ่มการเงิน]  
ค่าวัสดุ รร.บ้านวังกว้าง [กลุ่มการเงิน]  
คืนเงินประกันสัญญา [กลุ่มการเงิน]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ต [กลุ่มการเงิน]
คืนเงินประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ... [กลุ่มการเงิน]
รายการโอนของงบดำเนินงาน [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุนโรงเรียนประชารัฐ ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% [กลุ่มการเงิน]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2565... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม [กลุ่มการเงิน]
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียนฯ [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และคืนเงินประกันสัญญา... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ต [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน [กลุ่มการเงิน]
ค่าอาหารโรงเรียนประชารัฐ ค่าการศึกษาบุตร ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าซ่อมแซม และเงินประกันสัญญา... [กลุ่มการเงิน]
ขอถอนเงินประกันสัญญา/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร... [กลุ่มการเงิน]
สื่อพัฒนาฯ ค่าซ่อมแซม และค่าพาหนะ... [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุน จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2564 ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2564... [กลุ่มการเงิน]
ค่าซ่อมแซม และค่าโครงการฯ [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง และค่าซ่อมแซม [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุนปัจจัยนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/64... [กลุ่มการเงิน]
คืนเงืนประกันสัญญา และค่าซ่อมแซมฯ... [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน [กลุ่มการเงิน]
ถอนเงินประกันสัญญา ค่าซ่อมแซม และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และค่าวัสดุ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม และประกันสัญญา... [กลุ่มการเงิน]
สื่ออ่านออกเขียนได้ และวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย... [กลุ่มการเงิน]
สื่อโครงการฯ และค่าซ่อมแซม . [กลุ่มการเงิน]
ค่าซ่อมแซม ค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง... [กลุ่มการเงิน]
ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ... [กลุ่มการเงิน]
ถอนเงินประกันสัญญา และสื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้... [กลุ่มการเงิน]
ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน... [กลุ่มการเงิน]
สื่ออ่านออกเขียนได้ และปรับปรุงอาคารฯ... [กลุ่มการเงิน]
ค่ารักษาพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มการเงิน]
ซื้อการเรียนการสอน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและระบบไฟฟ้า... [กลุ่มการเงิน]
ค่าไฟฟ้า ต.ค.64/ซ่อมแซมอาคารเรียน/จัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/สื่ออ่านออกเขียนได้/ถอนเงิ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าการศึกษาบุตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564... [กลุ่มการเงิน]
สื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ซื้อสื่อการใช้ภาษาไทย,ซื้อสื่อสะเต็ม,ซื้อสื่อคิดวิเคราะห์... [กลุ่มการเงิน]
เงินอุดหนุนการจัดการศึกษา 70% ภาคเรียนที่ 2 ... [กลุ่มการเงิน]
ค่าการศึกษาบุตรประจำเดือน ตุลาคม 2564 ... [กลุ่มการเงิน]
ซื้อสื่อการเรียนการสอน/ซื้อวัสดุจัดตั้งศูนย์ภาษาไทย/ซ่อมแซมอาคารเรียน... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนงิน สพป.ปน.2 [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายการโอนเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2... [กลุ่มการเงิน]
โอนค่าใช้สอย [กลุ่มการเงิน]