[บุคคล]งานอัตราฯ

ว27/2564 การกำหนดตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
หลักเกฑฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]