ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดหาวัสดุ
สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน การเปิดเผยราคากลาง
ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
รายการโอนเงิน
รายการโอนเงินประกันสัญญา ให้ผู้รับจ้างออกใบเสร็จรับเงิน