ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาวัสดุ การเปิดเผยราคากลาง
ร่าง TOR ประกาศและเอกสารประกวดราคา ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน รายการโอนเงิน