11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]  
ปรับปรุงซ่อมแซ่มอาคาร โรงเรียน... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148... [กลุ่มการเงิน]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการ"พี่สอนน้อง และจัดแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล"... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ(KB Pre-Test 60)... [งานประชาสัมพันธ์]
เกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ระ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์การพิจารณาเสนอชื่อศิษยืเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 5... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
กิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ขอเชิญจิตอาสาทุกประเภท พร้อมกันเวลา 07.30 น.เพื่อมอบหมายภารกิจในงานพิธีถวาย... [งานประชาสัมพันธ์]
เชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขยายเวลาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมโดยสถาบันอบรมโยธาไทย... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารวิชาการหลักสูตร "แนวทางบริหารความเสี่ยง การติดตา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและก... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
รณรงค์การบริโภคสับประรด [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อ่านทั้งหมด