ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(บุคลากร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานธุรการ สังกัดสำนกงานเขตพ... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
คู่มือการอบรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา... [กลุ่มนโยบายและแผน]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องใ... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ "การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ"... [งานประชาสัมพันธ์]
เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลง "ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ"... [งานประชาสัมพันธ์]
ราคากลางโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศปบ.จชต... [กลุ่มการเงิน]
เอกสารการเบิกเงินพนักงานธุรการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโอมาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการนับอาย... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีง... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชุมลูกเสือ จชต. ครั้ง... [กลุ่มการเงิน]
ราคาจัดจ้างซ่อมแซมประประปา... [กลุ่มการเงิน]
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์สมุดพกประจำตัวครูและบุคลากรทางการศึกษา จชต.... [กลุ่มการเงิน]
อ่านทั้งหมด