การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมกา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศ กศจ. ปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำร... [งานประชาสัมพันธ์]  
ประกาศ กศจ.ยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแ... [งานประชาสัมพันธ์]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
ม.ทักษิณ สงขลา เปิดอบรมการผลิตสื่อบทเรียนมัลติมีเดีย และอื่น ๆ... [งานประชาสัมพันธ์]
มอ.ปัตตานี เปิดอบรม Sticker Line การออกแบบอินโพการฟฟิค ... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Stiker Line... [งานประชาสัมพันธ์]
การเฝ้าระวังโรคติดต่อ [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2561 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Wa... [งานประชาสัมพันธ์]
เชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งการโอนเงินประกันสัญญา [กลุ่มการเงิน]
การประกวดตราสัญลักษณ์ การ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) และเพลงงานศิลปหัตถกรรมนักเ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
แจ้งการโอนเงินสวัสดิการ [กลุ่มการเงิน]
การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ฯ ปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งการโอนเงินประกันสัญญาโรงเรียน... []
ประชาสัมพันธ์การทดสอบทักษะด้านกีฬาเพื่อโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียนในโครงการสา... [งานประชาสัมพันธ์]
การประกวดผลงานนวัฒกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักาะนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญร่วมบริจาค ข้าวสาร และสิ่งของ สนับสนุนโครงการ ปั่น ปั่น ข้าวสารเพื่อน... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด