หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator  

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
29 นายไกรเวช ธรฤิทธิ์ เครื่องพิมพ์ HP laserjet M1132 mfp ถ่ายเอกสารไม่ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 30 ม.ค 2560 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
28 นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ เครื่องพิมพ์ hp 1212 เวลาถ่ายเอกสารกระดาษ(ถาดบน) กลุ่มบริหารงานบุคคล 21 ธ.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
27 นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม ติดตั้งเครื่องพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 07 ธ.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
26 นางมาเรียม ยะสะแต เครื่องปริ้นเตอร์ hp 1536 ไม่สามารถสเกนเอกสารถาดบนได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 07 ธ.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
25 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง เครื่องปริ้นเตอร์ hp 1212ไม่สามารถ สเกนเอกสารได้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 07 ธ.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
24 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน ฟ้องว่าให้ติดตั้งตลับหมึกตลอดเวลา กลุ่มบริหารงานบุคคล 28 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
23 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน เครื่องเข้า windows ไม่ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 23 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
22 นางนงนุช ชีวกุล ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 23 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
21 นางสาวมาซง บากา เวลาพิมพิ์มีเสียงดัง กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 21 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
20 นางพรรณวดี แก้วพิมล ลงโปรแกรมจ่ายตรงเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 22 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
19 นางยุวารี สะมาแอ เครื่อง ช้า โปรแกรมมีปัญหา กลุ่มอำนวยการ 10 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
18 นายฮัมดัน ยานาน เข้า windows ไม่ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 10 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
17 นายธนพัต ศรีวิมล เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 09 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
16 นางสาวสุพรรณี แก้วสมศรี เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 08 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
15 นางสุดสาคร มาตย์นอก เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 08 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
14 นางสาวมาซง บากา ลงโปรแกรมจ่ายตรงเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 09 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
13 นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี เครื่องค้าง กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 09 พ.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
12 นายสารี โตะลู โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งสื่อการเรียนการสอนบนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โรงเรียน (มายอ) 17 ม.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
9 นายมะ สนิง บ้านสมาหอ โน๊คบุคไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โรงเรียน (มายอ) 18 พ.ย 2558 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
8 นายซอบรี บือแน โรงเรียนบ้านคลองช้าง ไม่สามารถเชิ่อมต่อทีวีได้ โรงเรียน (มายอ) 12 พ.ย 2558 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
7 นางสมบรูณ์ วรรณทองศรี เครืองเปิดไม่ติด กลุ่มบริหารงานบุคคล 31 ส.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
6 นางสาวอนิสา ดาโอ๊ะ สั่งพิมพ์ไม่ได้ กลุ่มบริหารงานบุคคล 26 ส.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5 นายสุทธิรัตน์ มีศรีสวัสดิ์ Microsoft office มีปัญหา กลุ่มนโยบายและแผน 26 ส.ค 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
4 นางพทธวรรณ ติดตั้ง printer hp 1536 กลุ่มบริหารงานบุคคล 08 เม.ย 2559 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

แสดงจำนวน 24 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ปรับปรุงล่าสุด 3 เมษายน 2559
Copyright © 2018 Pattani Primary Educational Service Area Office 2