วิสัยทัศน์ : “บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สนองนโยบายรัฐ มุ่งเน้นประสิทธิภาพ” .. , .. ค่านิยม : “มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ สานความร่วมมือ”
10/10
10/10

แผนปฏิบัตรการประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

10/10