กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางนูรียะห์ อาแวกะจิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางซูไรนา สิเดะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรชำนาญการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ นางสาวนูรฮายาตี ดราวี พนักงานราชการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางสาวปวีณี ปาแซ นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการ นายยาการียา หะมะ พนักงานธุรการ ส 4 นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส 4 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า นายถวิล ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการ นายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานราชการ นายประสิทธิ์ ขุนทอง พนักงานราชการ นายวิสุทธ์ แยนา […]

กลุ่มนโยบายและแผน

นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสุวันดี รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายธนพัต ศรีวิมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน พนักงานราชการ นางศตพร มณีเนียม พนักงานราชการ นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการ นางสาวดาริกา จันทร์สัสดิ์ พนักงานราชการ นางสาวนิตยา พลชัย ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศฯ

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ นางนูรไอนี ขุมนาค พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายฮัมดัน ยานาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพรรณวดี แก้วพิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวมารีนี ยามา พนักงานราชการ

กลุ่มทางไกลฯ

นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษรักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษรักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรชำนาญการ

1 2