กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางอนิสา สิเดะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางซูไรนา สิเดะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางนูรียะห์ อาแวกะจิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกร นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ นางสาวนูรฮายาตี ดราวี พนักงานราชการ

กลุ่มอำนวยการ

นางพัณณี คงสะวะคุณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการ นายสมนึก นิลวิเชียร พนักงานธุรการ ส 4 นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส 4 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า นายถวิล ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานธุรการ นายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานธุรการ นางสาวนูรไอนี ขุมนาค พนักงานธุรการ […]

กลุ่มนโยบายและแผน

นายอุดม ต้องเซ่งกี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสุวันดี รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสุดสาคร มาดตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวมาซง บากา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายธนพัต ศรีวิมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการ นางศตพร เอียดขาว พนักงานราชการ นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน พนักงานราชการ นางสาวดาริกา จันทร์สัสดิ์ พนักงานราชการ นางสาวนิตยา พลชัย ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศฯ

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ นางสาวเนตรนภิส คงทอง ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายฮัมดัน ยานาย นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพรรณวดี แก้วพิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นายนัฐพล หนูสนิท พนักงานราชการ นางสาวมารีนี ยามา พนักงานราชการ นายพีรณัฐ เลื่อนแก้ว พนักงานราชการ

กลุ่มทางไกลฯ

นายอุดม ต้องเซ่งกี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ พนักงานราชการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกร

1 2
Message us