กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางอนิสา สิเดะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางซูไรนา สิเดะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางนูรียะห์ อาแวกะจิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกร นางสาววิภากุล บุญแนบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวนูรฮายาตี ดราวี พนักงานราชการ นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ

กลุ่มอำนวยการ

นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายรุสลี มูนีมูสี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นางสาวปวีณี ปาแซ เจ้าพนักงานธุรการ นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี นายยาการียา หะมะ พนักงานธุรการ ส 4 นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส 4 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้า นายถวิล ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการ นายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานราชการ นางสาวเนตรนภิส คงทอง พนักงานราชการ นายประสิทธิ์ ขุนทอง พนักงานราชการ นางแวซง […]

กลุ่มนโยบายและแผน

นางช่อผกา บุญแนบ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสุวันดี รัตนวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี พนักงานราชการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

นางสุดสาคร มาดตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางกัลยา ทองพุ่ม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นายธนพัต ศรีวิมล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นางศตพร เอียดขาว พนักงานราชการ นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการ นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน พนักงานราชการ นางสาวดาริกา จันทร์สัสดิ์ พนักงานราชการ นางสาวนิตยา พลชัย ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ ลูกจ้างชั่วคราว นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มนิเทศฯ

นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางซัลมา มะเกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายณัฐกิตติ์ ปานถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวนาอีม๊ะ ราเซะบิง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวผกามาศ ปานแก้ว พนักงานราชการ นางนูรไอนี ขุมนาค พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวสาวิตรี สาและบู นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายฮัมดัน ยานาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางมารีย๊ะ มูนีมูสี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางพรรณวดี แก้วพิมล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ นางสาวมารีนี ยามา พนักงานราชการ

กลุ่มทางไกลฯ

นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายวรวุฒิ สุวรรณะ พนักงานราชการ นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ นายอดินันต์ หะมะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นางเกตนิกา แว่นแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุคนธ์ ติ้งคำ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ พนักงานราชการ

กลุ่มกฎหมายและคดี

นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกร

1 2