นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
นิติกรชำนาญการ