นางช่อผกา บุญแนบ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายวรวุฒิ สุวรรณะ
พนักงานราชการ
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว