พี่ดม
นายอุดม ต้องเซ่งกี่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
ศักดิ์
นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
S__41852943
นายวรวุฒิ สุวรรณะ
พนักงานราชการ
แมน
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว