นางสินุช ประสงค์สุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอภิญญา ศิริรังษี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิภา สายนุ้ย

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายอดินันต์ หะมะ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนูรียะห์ อาแวกะจิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางซูไรนา สิเดะ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวอรวรรณ พรหมชัย

นิติกรชำนาญการ

นางเกตนิกา แว่นแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววิภากุล บุญแนบ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางนุชนาถ จันทร์เกตุ

พนักงานราชการ

นางสาวนูรฮายาตี ดราวี

พนักงานราชการ