S__25755650
นางสินุช ประสงค์สุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
พี่แอะสมบูรณ์
นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
พี่แอะ-มะปราง
นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นิภา
นางสาวนิภา สายนุ้ย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สานะ
นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
อนิสา
นางอนิสา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นา
นางซูไรนา สิเดะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นูรียะห์
นางนูรียะห์ อาแวกะจิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นัน
นายอดินันต์ หะมะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตั๊ก
นางสาวอรวรรณ พรหมชัย
นิติกร
เกตนิกา
นางเกตนิกา แว่นแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
วิภากุล
นางสาววิภากุล บุญแนบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นุชนาถ
นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ
พนักงานราชการ
ตี
นางสาวนูรฮายาตี ดราวี
พนักงานราชการ