อัญชลี
นางอัญชลี พลสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ยุวารี
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
สาวิตตรี
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ฮัมดัน
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มารีย๊ะ
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
อุบลวรรณ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
S__43704370
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
บีท
นายนัฐพล หนูสนิท
พนักงานราชการ
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_1
นางสาวมารีนี ยามา
พนักงานราชการ
S__2703380
นายพีรณัฐ เลื่อนแก้ว
พนักงานราชการ