นางอัญชลี พลสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวมารีนี ยามา
พนักงานราชการ
นางนูรไอนี ขุมนาค
พนักงานราชการ