พี่เป็ด
นางสุดสาคร มาดตย์นอก
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
พี่กัลยา
นางกัลยา ทองพุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
มาซง
นางสาวมาซง บากา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
S__19177522
นางสาวสุพรรณี แก้มสมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ธนพัต
นายธนพัต ศรีวิมล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
พี่ไก่
นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
การเงิน
นางสาวซารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี
พนักงานราชการ
กุกไก่
นางศตพร เอียดขาว
พนักงานราชการ
ครีม
นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน
พนักงานราชการ
pngegg
นางสาวดาริกา จันทร์สัสดิ์
พนักงานราชการ
น้องนิต
นางสาวนิตยา พลชัย
ลูกจ้างชั่วคราว
นะ
นางสาวอาซาน๊ะ ยามูสะนอ
ลูกจ้างชั่วคราว
ภาพบุคลากร_๒๑๐๖๓๐_39
นางสาวพิมพ์พรรณ ยงยศยิ่ง
ลูกจ้างชั่วคราว
Message us