ช่อผกา
นางช่อผกา บุญแนบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พรภนา
นางพรภนา คำแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สมบูรณ์-แซ่ลิ่ม
นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
อุอิ
นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สุมาลี
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ศักดิ์
นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
แป้ง
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
พนักงานราชการ
S__41852943
นายวรวุฒิ สุวรรณะ
พนักงานราชการ
แมน
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว