นางช่อผกา บุญแนบ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางพรภนา คำแป้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสุวันดี รัตนวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายศักดิ์ชาย สังข์ไข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี
พนักงานราชการ
นายวรวุฒิ สุวรรณะ
พนักงานราชการ
นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป
ลูกจ้างชั่วคราว