ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กำหนดทักษะบุคลากร

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64
 
แผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี2564
 
แผนอัตรากำลัง