รายงานผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกรางวัล ปี63
รายงานสรุปผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปี 63
 รายงานผลอัตรากำลัง
 สรุปผลการลา ประจำปี 2563
 รายงานผลครูผู้ช่วยเป็นครู
 รายงานผลชำนาญการพิเศษ
 รายงานผลชำนาญการ
 รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียณาชการชายแดน (1)
 รายงานผลการบริหารฯ เรื่องทุนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 คำสั่งรับเงินเพิ่มพิเศษ พสร.และคำสั่งยาเสพติด
 รายงานประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการโรงเรียน
 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปี 63
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรางการศึกษาและพนักงานราชการ