การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา