นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
นายวิสุทธิ์ แยนา
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรนภิส คงทอง
พนักงานราชการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานแม่บ้าน

นายอนนท์ อุ่นอก
ตำแหน่ง ช่างสี ช.4