นางพัณณี คงสะวะคุณ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายสมนึก นิลวิเชียร
พนักงานธุรการ ส 4
นายวิสุทธิ์ แยนา
พนักงานราชการ
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานแม่บ้าน