นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางนวพร ทิศพ่วน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายรุสลี มูนีมูสี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิง เกษร สิญญานันท์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปวีณี ปาแซ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายยาการียา หะมะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายอนนท์ อุ่นอก
ช่างสี
นายถวิล ชุลีนวน
ช่างไฟฟ้า
นายสัญญา ไชยชะนะ
พนักงานธุรการ ส 4
นายสุธน บุญรอด
ช่างไฟฟ้า
นายประสิทธิ์ ขุนทอง
พนักงานราชการ
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายวิสุทธิ์ แยนา
พนักงานราชการ
นายฮุสเซ็น เบ็ญฮาวัน
พนักงานราชการ
นางสาวเนตรนภิส คงทอง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนุสฮายาตี สาและ
ลูกจ้างชั่วคราว