นางพรภนา คำแป้น

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT

นายศักดิ์ชาย สังข์ไข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายวรวุฒิ สุวรรณะ

พนักงานราชการ

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป

ลูกจ้างชั่วคราว