นายศักดิ์ชาย สังข์ไข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายวรวุฒิ สุวรรณะ

พนักงานราชการ

นายจิรัฏฐ์ สิทธิอุเป

ลูกจ้างชั่วคราว