คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน รายบุคคล

นางช่อผกา บุญแนบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุวันดี รัตนวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวดวงฤทัย เพชรมณี

พนักงานราชการ