นางอัญชลี พลสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสาวิตรี สาและบู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุวารี สะมาแอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นายฮัมดัน ยานาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางมารีย๊ะ มูนีมูสี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรรณวดี แก้วพิมล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นางสาวมารีณี ยามา
พนักงานราชการ