รายงานการกับกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน