คำสั่งมอบหมายงาน หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสุคนธ์ ติ้งคำ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางรัชรินทร์ ส้องสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ