หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 17-2552
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 10-2554
หลักเกณฑ์วิทยฐานะ ว 21-2560
หลักเกณฑ์การเกลี่ยอัตรากำลัง ว 19-2555
ระเบียบสำนักนายรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ
กฎ ก.ค.ศ.2553 ว่าด้วยการให้ได้รับเงินขั้นต่ำ
ระเบียบว่าด้วยการจ้างค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2554
ว15 ก.ค.ศ. -2561(แจ้ง กฎ ก.ค.ศ.2561)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 2560
ว 8067 สพฐ. การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการ
ว 2196 ลว.29 มี.ค.62 สพฐ. (แจ้ง ส่ง ว 6 ก.ค.ศ.)
ว5.2562 (สำนักงาน ก.ค.ศ.)ฐานในการคำนวณ
ว 627 สพฐ.แจ้งประกาศและคู่มือการดำเนินการเ
ว 39 ก.ค.ศ. แจ้งการเลื่อนเงินเดือนฯ
ว 9 ก.ค.ศ. ลว 26 เมษายน 2562(การแต่งตั้งให้ดำรงตำ
ระเบียบสำนักนายกฯ-ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชฯ-พ.ศ.-2536