1. พรบ. กองทุนอาหารกลางวัน
2. ระเบียบบริหารกองทุนอาหารกลางวัน
3. แนวทางปฏิบัติในการประกอบอาหาร
4. พรบ.กองทุนเพื่อความเสมอภาค
5. พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
ข้อบังคับการแต่งตั้ง ผบ.ลูกเสือ
พรบ.คุ้มครองเด็ก
ระเบียบว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียน48
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ 2545
กฏกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2546
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 2550
ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษา การเปิด-ปิด สถานศึกษา
กำหนดการเปิด ปิดสถานศึกษา ฉบับที่ 2
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยทะเบียนนักเรียน
ประกาศกระทรวงเรื่องการผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน พ.ศ. 2546