กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ60
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว.322 แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง