ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. สถิติการให้บริการสำเนา ก.พ.7

2. สถิติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และบัตรข้าราชการบำนาญ

สถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต
และประพฤติมิชอบ

สถิติการเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ

สถิติ การบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย

สถิติการแต่งตั้งข้าราชการครูฯ
เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

สถิติข้าราชการครูและบุคลากร
ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ

สถิติการให้บริการ กลุ่มนิเทศ

สถิติการให้บริการ การเข้าชมเว็บไซต์สำนักงาน

สถิติการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

สถิติการให้บริการถ่ายทอดสดปีงบประมาณ 2565

สถิติข้อมูลการให้บริการซ่อม บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร

สถิติการให้บริการงานเยี่ยวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้

สถิติการให้บริการงานลูกเสือเนตรนารี