การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

(1.1)การวางแผนและบริหารอัตรากำลัง

(1.2)รายงานข้อมูลจำนวนตำแหน่งและอัตราบุคลากรทางการศึกษา

(1.3)ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS

(1.4)การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

(1.5)สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย

(1.6)ทะเบียนบรรจุครูผู้ช่วย

1.7)ความต้องการวิชาเอก

(1.8)งบหน้ากรอบอัตรากำลัง พงก. และลูกจ้าง ปีงบ2565

(1.9)ทะเบียนคุมเลขที่สัญญาจ้าง

(1.10)การลาออกจากราชการ

2. ด้านการพัฒนา

(2.1)จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ปี 65

(2.2)จัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร ปี 2565

(2.3)การดำเนินการประเมินสัมฤทธิผล

(2.4)การประเมินครูผู้ช่วยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

(2.5)ทุนการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(2.6)พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านหลักสูตร Online

(2.7)โครงการสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ฯ ปี 2565

(2.8)โครงการการจัดงานวันครู ปี 2565

(2.9)โครงการอบรมกฎหมาย ปี 65

(2.10)โครงการคัดเลือกรางวัล Perfect Teacher Award ปี 65

(2.11)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ HRMS ปี 65

(2.12)โครงการพัฒนาผู้บริหาร ปี 65

(2.13)โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (ไม่ใช้งบประมาณ)

3. ด้านการรักษาไว้

(3.1)การจัดทำทะเบียนประวัติฯ

(3.2)การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(3.3)การเสนอขอเครื่องราชฯ

(3.4)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(3.5)เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

(3.6)เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

(3.7)บัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

(3.8)การรายงานการลา

(3.9)เกษียณอายุรายการ ปี 2565

(3.10)การดำเนินงานประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(2565)

(3.11)การคัดเลือกรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

(3.12)โครงการวันครู ปี 65

4. ด้านการใช้ประโยชน์

(4.1)การดำเนินงานตามขอบข่ายภาระงาน

(4.2)การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

(4.3)ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัล

(4.4)ข้อมูลราชการ.ลูกจ้างเกษียณ 65

(4.5) คำสังมอบหมายงานกลุ่มบุคคล

(4.6)โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ด้านงานธุการ

(5.1) ธุรการกลุ่มบริหารบุคคล