1.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

2.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

3.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

8.กฎกระทรวง วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526


10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

11.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

12.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

13.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524

14.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

15.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547

16.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและการให้ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2529

17.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2548

18.หลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

19.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกศ์ พ.ศ. 2549

21.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

22.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

23.แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ


24.มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560