01.คำสั่ง คสช.19-60

02.พรบการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-1-42

03.พรบการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-2-45

04.พรบการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-3-53

05.พรบการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-4-62

06.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-2546

07.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่2-2562

08.ระเบียบ-ศธ-สถานศึกษา-ที่เป็น-นิติบุคคล-ในเขตพื้นที่การศึกษา-2546

09.สป.แจ้ง-ระเบียบ-ศธ-ข้อมูลสารสนเทศ-2560

11.ประกาศ-สพฐ.กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขากพฐ.ไปกพท.และรร.2550

01.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีฉบับย่อ

02.นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ-พ.ศ.-2562-2565

03.สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติฉบับที่12

>

04.เล่มสรุปสาระสำคัญของปฏิรูปประเทศ

05.แผนแม่บท 11-ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

06.แผนแม่บท 12-การพัฒนาการเรียนรู้

07.แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

08.สรุปสาระสำคัญแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

09.คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์

10.นำเสนอแผนการศึกษาชาติ 2017-EdPlan60-79

11.เล่มแผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579