1.ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

3.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
4.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
5.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
6.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8.พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
9.พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
10.พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3) พ.ศ.2553
11.พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่4) พ.ศ.2562
12.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2535
13.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
14.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539
15.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


16.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
17.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548